ИВАН КАЛИБАЦЕВ

Можете ли да посочите пет решения на Съдийската колегия на ВСС за мандата ѝ до този момент, които решиха проблеми в органите на съдебната власт в национален мащаб?

Ако отговорът е "НЕ", то можете ли да посочите поне три решения?

Ако отново отговорът е "НЕ", то моят въпрос е: "Докога?"!

Подкрепи ме на 25 Юни 2022 година

 

Концепция

за дейността на Висшия съдебен съвет изготвена от Иван Калибацев

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Както в Конституцията, така и в Закона за съдебната власт е разписано, че съдебната власт е независима и Висшият съдебен съвет следва да отстоява този принцип. Отстояването на институционалната независимост на съдебната власт е най-важната функция на върховния колективен орган, който наред с това следва да осигури и възможността на всеки съдия, прокурор и следовател да бъде независим при вземането на решенията си, воден от върховенството на закона и своето вътрешно убеждение.

 

НАТОВАРЕНОСТ, СТАТИСТИКА И СЪДЕБНА КАРТА

Понятието „натовареност“ стана част от речника на магистратите преди около 10-12 години и вече е една от основните теми, които всеки съдия, прокурор и следовател обсъжда. Несъмнено обемът от правораздавателна дейност на всеки магистрат в отделните райони на страната е различна, но преди тази дума да навлезе активно в речника на магистратите, последните работеха значително по-спокойно, в дух на взаимно уважение и колегиалност.

 

КАДРОВА ДЕЙНОСТ

Една от важните функции на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет е да назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. За осъществяването й се провеждат процедури по атестиране и конкурси, които сериозно се наблюдават от магистратите, тъй като се извършва оценка на тяхната работа, на професионалните и нравствените им качества и това влияе на кариерното им израстване.

 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

През 2020г. в съответствие с една от целите по европейски проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент Висшия съдебен съвет, в апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в страната бе въведена Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Важна функция на Висшия съдебен съвет е управлението на бюджета на съдебната власт. В Конституцията е записано, че съдебната власт има самостоятелен бюджет, което е гаранция на нейната независимост. Факт е обаче, че при обсъждане на бюджета на съдебната власт, изпълнителната и законодателната власт оказват съществено влияние и предложеният бюджет на съдебната власт често търпи корекции.

 

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ

Висшият съдебен съвет следва да организира и поддържа добра медийна политика, като всички органи на съдебна власт следва да предоставят информация на медиите, с оглед адекватното и коректното им отразяване. Висшият съдебен съвет следва да подпомага органите на съдебна власт, като създадат условия на прозрачност и висока степен на осведоменост на медиите, а предоставената информация следва да е на разбираем и достъпен език, максимално улесняващ възприемането й от обществото.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение може да се обобщи, че бъдещият състав на Висшия съдебен съвет следва да надгради постигнатите до този момент резултати, да си постави нови цели, с които да подобри своята дейност и да въведе нови по-добри практики. За да се постигне това е необходимо членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат млади, енергични, мотивирани и способни да постигат целите си.

 
Иван Георгиев Калибацев

АВТОБИОГРАФИЯ

18г. и 5м.

Стаж

Районен съд – Пловдив

Административен ръководител - председател
от 14.12.2018г.

Общо организационно и административно ръководство на съда, постановяване на съдебни актове.

Районен съд – Пловдив

Съдия в Районен съд – Пловдив
от 16.07.2018г. до 13.12.2018г.

Постановяване на съдебни актове.

Районен съд – Пловдив

Административен ръководител - председател
от 15.07.2013г. до 15.07.2018г.

Общо организационно и административно ръководство на съда, постановяване на съдебни актове.

Районен съд – Асеновград

Административен ръководител - председател
от 15.07.2009г. до 14.07.2013г.

Общо организационно и административно ръководство на съда, постановяване на съдебни актове.

Районен съд – Пловдив

Съдия в Районен съд
от 01.06.2005г. до 14.07.2009г.

Постановяване на съдебни актове.

Окръжен съд – Пловдив

Младши съдия
от 05.07.2004г. до 31.05.2005г.

Постановяване на съдебни актове.

Окръжен съд – Русе

Младши съдия
от 22.01.2004г. до 01.07.2004г.

Постановяване на съдебни актове.

Окръжен съд – Благоевград

Съдебен кандидат
от 01.12.2002г. до 28.02.2003г.

Изготвяне на проекти на съдебни актове.

Образование и обучение

ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград

от 1998г. до 2002г.

Висше образование специалност „Право“, степен „Магистър“

СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр.Петрич

от 1993г. до 1996г.

Средно образование

ОУ „Гоце Делчев“ гр.Петрич

от 1985г. до 1993г.

Основно образование

Компетенции

2022 г.

Участие в работна група за изменение и допълнение в Наредба № 8/26.02.2008 г.

2022 г.

Участие в кръгла маса на тема: „Стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности“

2021 г.

Участие в работна група за предложения за изменение на ЗСВ

Контакти

Връзка с мен

Иван Калибацев

Кандидат за изборен член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Телефон: +359 878 164 749 Email: ivan@kalibacev.com