Концепция

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ

Висшият съдебен съвет следва да организира и поддържа добра медийна политика, като всички органи на съдебна власт следва да предоставят информация на медиите, с оглед адекватното и коректното им отразяване. Висшият съдебен съвет следва да подпомага органите на съдебна власт, като създадат условия на прозрачност и висока степен на осведоменост на медиите, а предоставената информация следва да е на разбираем и достъпен език, максимално улесняващ възприемането й от обществото. Призванието на съдебната власт е да бъде в услуга на обществото и то заслужава да е наясно в дейността на върховния кадрови орган. По този начин ще се повиши доверието в съдебната власт, решенията на Висшия съдебен съвет ще станат по-достъпни, а мотивите им разбираеми. Така ще се преодолее съмнението относно задкулисни въздействия в съдебната власт, която ще стане по-прозрачна и отворена за обществеността.

Важен елемент за позитивно въздействие върху обществото и подобряване на имиджа на съдебната власт е взаимодействието с младите хора, завършващи средно и висше образование. Следва да се положат усилия и да се създадат в специализираните средни училища паралелки, които да подготвят кадри за съдебната власт. Учениците от тези специализирани паралелки могат да провеждат своята учебна практика в съдилищата и прокуратурите, а след завършване на средното им образование те ще бъдат подготвени като бъдещи служители, които са запознати със специфичните изисквания за съдебни служители. С тази подготовка завършилите специализирано средно образование, с профил съдебна администрация, ще бъдат желани кадри и за адвокатските кантори, за нотариусите, частните съдебни изпълнители и др.

Висшият съдебен съвет следва да създаде организация за тясно сътрудничество и с университетите, като предостави условия за провеждане на практически занятия на студентите в юридическите факултети. Така бъдещите юристи ще могат да провеждат свои практически занятия и упражнения в органите на съдебна власт, да се запознат с естеството на правораздавателната дейност и да направят първи стъпки към желаната професия. Младите юристи ще получат ценни знания, което е от съществено значение за повишаване на доверието им в органите на съдебна власт.