МОТИВИ

на съдия Иван Калибацев – кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите

Приех номинацията ми за кандидат за изборен член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, предложена от заместник-председателите на съда, като висока оценка за общата ни дейност като екип, който ръководи Районен съд – Пловдив повече от седем години. А това са съдиите, които най-добре познават моите качества, с които ежедневно дискутираме всеки проблем и намираме правилни решения.

Съдия съм от 2004г., като целият ми юридически опит е натрупан в органите на съдебна власт. Започнал съм като младши съдия, след което през 2005г. съм назначен на длъжността районен съдия, а от 2009г. до настоящия момент съм заемал длъжността „административен ръководител – председател“ на две районни съдилища. За времето като административен ръководител натрупах значителен опит, който изгради у мен отлични управленски качества. Тези качества усъвършенствах именно при работата си с екипа от заместник-председатели, с които винаги заедно, диалогично, колегиално и с огромно уважение помежду ни, намирахме правилните решения по всеки един въпрос, свързан с административната и правораздавателната дейност на съда.

Така нашият управленски екип успя да издигне и утвърди в годините Районен съд – Пловдив /втория по големина районен съд в страната/ като един от съдилищата с много добра организация на работа. Това е и съдът с множество иновации, свързани с достъп до електронните дела, с организация на работа и с добра колегиална среда. Заедно, като екип от председател и трима заместници, ежедневно анализирахме и организирахме процеса по администриране на делата, решавахме всички текущи проблеми и планирахме бъдещи дейности, които да улеснят работата на Районен съд – Пловдив. В условията на екипност, всеки от нас генерираше идеи, които обсъждахме и така взаимно се помагахме да бъдем креативни и да създаваме нови добри практики.

Една от тези практики е създаване на нова виртуална среда, с което съществено се реши проблемът с недостига на компютри и хардуер, като се улесни работата на съда и бяхме готови да посрещнем предизвикателствата на електронното правосъдие. Районен съд – Пловдив е едно от малкото съдилища, в които има модерна комуникационна мрежа, изградена изцяло с усилията на служителите на съда, която може да поеме сериозните натоварвания на големия колектив и да гарантира сигурността на информацията и работата на съда с електронните дела.

За създаване на добър екип, ръководството на Районен съд – Пловдив вече пета година предоставя възможност на паралелки от Търговската гимназия в гр.Пловдив да провеждат своите учебни практики в съда, което доведе и до създаване на специализирана паралелка „Съдебна администрация“. Това е и основният източник на нови кадри за администрацията на Районен съд – Пловдив през последните три години, като млади и подготвени хора започват работа като съдебни служители. Тази практика е високо ценена и от други органи, чиято работа е тясно свързана с правораздавателния процес, осъществяван в съда, което доведе и до създаване на инициативата „борса за съдебни кадри“, чрез която се откриват млади и амбициозни служители.

Съдът е добре познат и в студентските среди, по-специално в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, не само с това, че студентите могат да станат магистрати или съдебни служители, а с възможността те да провеждат своите упражнения и практически занятия в съдебните зали, като се запознават с правораздавателната дейност отблизо. За постигане на последното ръководният екип в мое лице и на заместник-председателите на съда създаде условия за лесен достъп до информация на ръководството на факултета, като подпомагаше с примерни казуси тяхната практика и осигуряваше всички необходими условия за провеждане на добри практически занятия.

В качеството ми на председател натрупах отлични умения в управлението на бюджетни средства. Научих се да анализирам и да планирам разходите, съответно да намирам добри начини на оптимизацията им, което ми даде възможност да влагам спестените средства за подобряване на битовите условия в органа на съдебна власт. Бях наясно, че всеки един от работещите в съда прекарва голяма част от живота си на работното място, поради което добрата колегиална атмосфера и добрите условия за работа се явяват основен фактор за ефективността. Разчитайки на усилията на всеки едни от колектива, като ръководител насочих своите към създаване на добри условия за работа. Това бе забелязано от съдиите и съдебните служители, които започнаха активно да ме подкрепят в тази дейност и така заедно поддържахме добрата колегиална среда.

А добрата колегиална среда изисква постоянно внимание и добър подход при управление на човешкия ресурс. Обемът от дела и документи, които колективът на Районен съд – Пловдив ежедневно обработва е изключително висок. Това създава сериозно натоварване на съдиите и съдебните служители в съда. Добрите отношения ни даваха възможност да преодоляваме тази натовареност с лекота, като взаимната помощ и съдействие на всеки член на колектива стимулираше останалите да го подкрепят. Тези добри резултати ми дадоха увереност да продължа да не пестя усилия и идеи, които реализирах при всеки удобен момент.

Изложеното до тук ме мотивира да продължа със същите усилия и да използвам своите иновативни качества, като генерирам нови идеи за подобряване на общата колегиална среда. Това е от съществено значение за бъдещата дейност на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Отговорен съм и действам с ясното съзнание, че се намирам едва в средата на своята юридическа кариера, като ми предстои още дълъг период на работа в органите на съдебна власт. Това е важен фактор за бъдещата ми дейност, тъй като последиците от моите действия и решения ще бъдат понасяни и от мен в качеството ми на съдия. Няма по-силен коректив за действията ми от това сам да търпя резултатите от моето лично поведение.

В работата си като административен ръководител участвах в голям брой работни групи по изменение на ЗСВ, ГПК, НПК, ПАРОАВАС, ПАС, класификатора за длъжности в съдебната власт, за изменение на наредби, правила, участвах активно и в проект по промяна на съдебната карта. Всички тези дейности осъществявах с последните два състава на Висшия съдебен съвет и натрупах отличен опит, който считам, че ще е полезен за бъдещия състав на върховния кадрови орган. Редовните покани да участвам в тези работни групи са безспорна оценка за моите качества.

В дейността си винаги съм се водил от върховенството на закона. Спазвал съм етичните правила за поведение на българските магистрати, като съм се водил от мисълта, че в качеството ми на съдия следва да работя винаги в интерес на обществото, в чието име правораздавам. Не съм допускал вмешателство в работата си по никакъв повод и съм устоявал на всякакви форми на влияние, упражнявано чрез медии или по друг начин, като съм пазил честта и достойнството си на български съдия. По същия начин съм защитавал и отстоявал позициите на колегите в съда, който ръководя.

  Всичко изложено до тук ме мотивира да приема кандидатурата ми за изборен член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с ясното съзнание, че следва отговорно и обективно да представлявам своите колеги и да положа всички усилия за решаване на текущите проблеми и подобряване на колегиалната среда. А за постигане на тези цели ми е нужна постоянната подкрепа на цялото съдийско съсловие.