Концепция

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Както в Конституцията, така и в Закона за съдебната власт е разписано, че съдебната власт е независима и Висшият съдебен съвет следва да отстоява този принцип. Отстояването на институционалната независимост на съдебната власт е най-важната функция на върховния колективен орган, който наред с това следва да осигури и възможността на всеки съдия, прокурор и следовател да бъде независим при вземането на решенията си, воден от върховенството на закона и своето вътрешно убеждение.

За отстояване на независимостта на съдебната власт Висшият съдебен съвет следва да си взаимодейства активно с изпълнителната и законодателната власт. Разделението на властите предполага както независимост на всяка една от тях, така и необходимостта от взаимен и конструктивен диалог, на поставяне на общи държавнически цели, с оглед поддържане на демократичното общество и правовия ред. Ролята на Висшия съдебен съвет е важна, тъй като следва да бъде активен при формиране на бюджета на съдебната власт, при приемането на законодателни изменения, както и при реализиране на съдебната реформа, която е постоянна тема на обсъждане в обществото ни. Наред с това обаче  Висшият съдебен съвет следва да не допуска оказване на въздействие или влияние от другите власти, отстоявайки своите цели и приоритети.

Същевременно Висшият съдебен съвет трябва да осигури и обезпечи дейността на всеки един магистрат, като му създаде необходимите условия за нормалното осъществяване на правораздавателната дейност. Именно по този начин съдиите, прокурорите, следователите, както и съдебните заседатели ще отстояват своята независимост и ще взимат решенията си, водени единствено от върховенството на закона.

За постигане на тези цели Висшият съдебен съвет следва да управлява правилно и разумно бюджета на съдебната власт, следва да проведе добра кадрова политика, воден от единни принципи, следва да осигури нормалното кариерно израстване на магистратите и да създаде механизъм за справедливи възнаграждения, следва да подобри условията на труд и да балансира неравномерната натовареност – проблеми, които няколко състава на Висшия съдебен съвет поставят на обсъждане, без да приемат конкретни мерки и решения.  И не на последно място – следва активно да участва в законодателните изменения, свързани с електронното правосъдие, с изменения в процесуалните норми, както и с всички изменения, свързани със съдебната реформа.