ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - съдия в Районен съд – Пловдив, заместник на административния ръководител, заместник – председател на Районен съд- Пловдив,
АЛЕКСАНДЪР ВЕНКОВ ТОЧЕВСКИ - съдия в Районен съд – Пловдив, заместник на административния ръководител, заместник – председател на Районен съд- Пловдив и
ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА - съдия в Районен съд – Пловдив, заместник на административния ръководител, заместник – председател на Районен съд- Пловдив
относно: процедура по реда на чл.29в от ЗСВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.29в от Закона за съдебната власт и чл.12 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите ПРЕДЛАГАМЕ ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛИБАЦЕВ, съдия в Районен съд- Пловдив, административен ръководител- председател на Районен съд- Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ за кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите за предстоящите избори.

Отправяме настоящото предложение, мотивирани от дългогодишната ни съвместна работа със съдия Иван Калибацев, чрез която успяхме да добием преки, ясни и категорични впечатления за високия му професионализъм и изключителни лични и нравствени качества.

Съдия Иван Калибацев има 18 години юридически стаж, през които е работил като съдия. Започнал е своята кариера в началото на 2004г. като младши съдия, а от 01.06.2005г. и като съдия в Районен съд- Пловдив. От 15.07.2009г. до 14.07.2013г. Иван Калибацев е бил административен ръководител- председател на Районен съд- Асеновград, а с Решение на ВСС по Протокол №26/04.07.2013г. е бил назначен за административен ръководител - председател на Районен съд- Пловдив. Тази длъжност заема и към настоящия момент, като след проведен конкурс за избор на административен ръководител е избран за втори мандат и назначен с Решение на ВСС по Протокол №38/04.12.2018г.

През годините Иван Калибацев е доказал отличните си качества, както като съдия, така и като административен ръководител. Същият притежава задълбочена и отлична правна подготовка, прецизен е в работата си като съдия и непрекъснато повишава професионалната си компетентност и квалификация, участвайки в множество обучения и семинари. За високите му професионални качества преценка може да се направи не само от постановените от него съдебни актове, но и от периодичните му атестирания, на всички от които е поставена комплексна оценка „много добра“.        

Като заместник- председатели на Районен съд- Пловдив успяхме да добием преки и непосредствени впечатления и за изключителния професионализъм на Иван Калибацев като административен ръководител на втория по големина съд в страната. Гъвкавият му подход към всяка ситуация и проблематика, с която се сблъсква ежедневно, ни дава основание да предложим на вниманието Ви неговата кандидатура, водени от увереността, че опитът и отличните му организационните умения биха били полезни не само за ръководения от него орган на съдебна власт, но и за всички съдилища в страната.

Иван Калибацев е личност със силен характер, енергичен, решителен, но и диалогичен. Притежава изключителна способност за работа в екип. Обсъжда идеите си със своите колеги, като се съобразява и с тяхното мнение. Проявява уважение, толерантност и откритост в професионалните и личните си контакти и при вземането на решения от всякакво естество. Умее да взема балансирани решения, като намира разрешение на всеки възникнал проблем, след задълбочен анализ и при отчитане мнението на всички заинтересовани страни. Иван Калибацев не пести сили и енергия за създаване на добър колектив. Комуникира с всички съдии и съдебни служители, като се ангажира в дълбочина с проблемите на всеки, намирайки бързо, адекватно и правилно решение. Поддържа създадената добра колегиална среда в ръководения от него орган на съдебна власт.     

В годините, през които е административен ръководител на Районен съд-  Пловдив, Иван Калибацев е доказал не само професионалните си и нравствени качества, но и това, че притежава изключително иновативен и рационален подход при разрешаването на възникналите проблеми. Способства за подобряване на условията за работа на съдиите и съдебните служители, за повишаване на тяхната квалификация, за прозрачност и ефективност при работа на съда с граждани, адвокати и институции, както и за бърз, равен и улеснен достъп на страните до делата, образувани в Районен съд- Пловдив. Той не пести сили и ресурс за организиране на работния процес и за създаване на оптимални условия за работа на всички съдии и съдебни служители. Притежава отличен усет в управлението на бюджетни средства, като следи за ежедневните разходи и е създал система за тяхното намаляване. Успя да обнови основно работните помещения и съдебните зали благодарение на отличните си познания в управлението на бюджета и спестяването на средства, които да инвестира в това. Отговорен, креативен, инициативен, деен и иновативен е, демонстрира завидна оперативност и отлична работа в екип, въвежда различни системи за организация и на самообучение в колектива.

Съдия Иван Калибацев е активно ангажиран с проблемите на съдебната власт. Участвал е в множество работни групи и проекти към Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието. Много от идеите му са намерили широка подкрепа и приложение. Споделяйки добрите си практики е допринесъл за въвеждането им и в други съдилища в страната. Като административен ръководител на един от най-големите и натоварени съдилища в страната Иван Калибацев познава в детайли специфичните проблеми на съдилищата, отстоява интереса на органа на съдебна власт, който представлява, търси и намира винаги верен подход, за да допринесе за по-добри и оптимални работни условия. Отлично познава нуждите на съдилищата, като умее да анализира и да планира в перспектива организацията на работа на правораздавателния процес.

Наред с изключителния професионализъм Иван Калибацев притежава и високи лични и нравствени качества. Той е достоен, почтен, честен, с ярко изразено чувство за справедливост, коректен, открит, съпричастен, с висок морал, утвърдил се не само сред колектива, но и сред обществото като уважаван и добър човек.   

Съчетанието на притежаваните от него нравствени качества, ярко изразеното чувство на справедливост и отговорност, високите морални ценности, богат административен опит и отлични умения за справяне с всеки възникнал проблем ни дават увереност да издигнем неговата кандидатура. Считаме, че личността му е достойна и би била полезна в бъдещата дейност на Висшия съдебен съвет при справяне с предстоящите предизвикателства и съществуващи проблеми в съдебната власт, с които е призван да се справи кадровия орган в следващия му състав.

Приложение: Писмено съгласие на съдия Иван Калибацев по чл.29в, ал.2, вр. чл.19, ал.5 от ЗСВ.